Toolkit

  • Pitch Deck - Airbnb. (.pdf - 3.6 MB)  1
  • Pitch Deck - Buffer. (.pdf - 6.3 MB)  0
  • Bản điều khoản mua cổ phần. (.docx - 34.4 KB)  4
  • Mẫu thỏa thuận bảo mật cho nhân viên. (.docx - 21.6 KB)  3
  • Mẫu hợp đồng lao động. (.docx - 25.5 KB)  0
  • Mẫu hợp đồng đầu tư - Đơn giản. (.docx - 21.2 KB)  0