Hỏi đáp

5

Tôi là startups, muốn thành lập công ty ở Singapore, có phải làm thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài ko? Nếu có thủ tục như thế nào?

1 Trả lời 1

3

Nếu bạn thành lập công ty tại Singapore và có chuyển vốn để kinh doanh, bạn cần làm thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư 2014 theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

I. Hồ sơ:

(Áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân, ko nằm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, KH&CN)

1. Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

3. Quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư;

4. Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ (nếu có tài khoản và đủ USD ở ngân hàng rồi) hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (nếu chưa có tài khoản USD). Trường hợp nhà đầu tư chuyển ngoại tệ tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ KH&ĐT lấy ý kiến của NHNN);

5. Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Mẫu văn bản: Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015

II. Trình tự thủ tục

1. Nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời đăng ký thông tin đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần phải làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

3. Trường hợp dự án có vốn đăng ký chuyển ra nước ngoài bằng ngoại tệ tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tối đa 7 ngày làm việc).

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

5. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và nêu rõ lý do gửi nhà đầu tư.

Đăng nhập để trả lời