Kiến thức khởi nghiệp

Một số quan điểm khi startup gọi vốn
Một số quan điểm khi startup gọi vốn

Bài viết chia sẻ quan điểm cá nhân của tác giả trong quá trình tham gia hỗ trợ startup gọi vốn

420 07:00 27/10/2017 Nguyễn Thị Lệ Quyên

Xem thêm ...