Monday, September 5, 2016  -  12:00 AM

Tài trợ cho Nhóm hợp tác nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - FIRST

Tổ chức bởi: Bộ KHCN

Phí tham dự: Miễn phí

FIRST là dự án ODA sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới, do Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện. FIRST đang thực hiện hoạt động: “tài trợ cho Nhóm Hợp tác Nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” với các nội dung như sau:

1. Mục đích của khoản tài trợ:

Hỗ trợ cho các Nhóm Hợp tác thực hiện Đề xuất thực hiện dự án triển khai các dự án kinh doanh khả thi dựa trên các kết quả nghiên cứu về Khoa học và Công nghệ, các ý tưởng sáng tạo giữa các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các trường đại học.

2. Đối tượng tham gia: 

Một nhóm hợp tác phải có ít nhất là năm thành viên, trong đó có ít nhất hai công ty tư nhân (có giấy phép đăng ký kinh doanh theo hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần) và ít nhất một viện nghiên cứu hoặc trường đại học. Các thành viên còn lại của nhóm hợp tác có thể là: các doanh nghiệp, và/hoặc các công ty liên doanh, và/hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm, và/hoặc các viện nghiên cứu, và/hoặc các trường đại họcMỗi nhóm hợp tác phải bầu ra một thành viên (trường đại học/doanh nghiệp/viện nghiên cứu) làm thành viên đứng đầu/trưởng nhóm (trưởng nhóm phải là tổ chức phía Việt Nam) chịu trách nhiệm quản lý tài chính và đấu thầu.

3. Giá trị tài trợ: 

Dự án FIRST sẽ tài trợ theo phương thức có đối ứng và không vượt quá 50% khoản kinh phí thực hiện Đề xuất; tương ứng với số tiền tối đa không quá 3.000.000 USD cho nhóm liên kết có ít nhất 10 thành viên, hoặc số tiền tài trợ tối đa không quá 300.000 USD và không quá 50% tính theo từng thành viên.

4. Quy trình tuyển chọn và tiêu chí đánh giá các Đề xuất tài trợ:

Xem chi tiết tại Phần D - Sổ tay hướng dẫn tài trợ của Dự án FIRST (Grant Manual) tại http://goo.gl/eS4jYy 

5. Hình thức nộp hồ sơ đề xuất:

Hồ sơ đề xuất tham dự bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, được nộp cho Ban Quản lý Dự án FIRST bằng cả 02 hình thức: trực tuyến (online) và bản cứng (hard copy) có dấu và chữ ký hợp lệ của thành viên đứng đầu Nhóm hợp tác.

Mỗi đơn vị cần mở tài khoản truy cập website để điền thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến tại http://goo.gl/JkaDZU.

6.  Thời hạn nộp đề xuất: 

Trước 15h ngày 04 tháng 10 năm 2016.

Mọi thông tin chi tiết khác xem tại http://goo.gl/W8LATr